Основната дейност на ЛЮВИК07 EООД е проектиране и изпълнение на:

 

 - вътрешни и външни водопроводни и канализа-ционни мрежи и съоръжения;
 - противопожарни водопроводи и инсталации;
 - магистрални и технологични водопроводи;
 
 
Фирма ЛЮВИК07 EООД  има възможност за проектиране и изпълнение на тръбопроводи от всички видове и размери тръби, като разполага с достатъчно кадри и цялото необходимо за това оборудване, включително и със земекопна техника. Wish you find your replica watches uk paypal online sale.
 
 
ЛЮВИК07 EООД предлага също и:

1.   Изпълнение на обекти за вътрешни ВиК мрежи и съоръжения - прокарване на вертикални щрангове и хоризонтални разводки, цялостно зареждане със санитарно оборудване на бани, басейни;
 
2. Проектира и изгражда автоматични пожа-рогасителни инсталации, спринклерни инста-лации, противопожарни помпни станции;

3.   Проектиране и изпълнение на обекти от пуб-личната инфраструктура; Изграждане на пре-чиствателни станции;
 
4.   Реконструкция на съществуващи ВиК инстала-ции;

5.   Монтаж на помпи и хидрофори;

6. Монтаж на вакуумно отводняване;Cheap and quality, top quality copy watches with best movements are suited for men and women.

 

7.  Други услуги в сферата на „Водоснабдяване и канализация”:

 

8. Изготвяне на проект  по част „Водоснабдяване и Канализация” във всички проектни фази

 

9.Консултантски услуги в сферата на ВиК проектиране и строителство

 

10. Изработване на чертежи на AutoCAD по задание

 

11. Изготвяне на количествени сметки (КС) по част „ВиК” по предоставени проекти на хартиен носител или в електронен вариант DWG файл (за предпочитане)  или PDF

 

12.Изготвяне на количествено-стойностни сметки (КСС) по част „ВиК” по предоставени количествени сметки или проекти

 

13. Изготвяне на анализи на единични цени

 

14. Изготвяне на актове и протоколи по Наредба № 3